Vabila sej občinskega sveta (8. redna seja)

Številka: 032-26/2023
Datum: 5. 12. 2023
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
8. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 12. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:

3. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Laško – 1. obravnava
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3/4 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 818/9 in 818/8, k. o. Lahomno
3/5 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 633/1, 650/1 in 650/3, k. o. Lahomšek
3/6 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1544/6, k. o. Lahomno
3/7 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. Sedraž
3/8 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 778/2, k. o. Rifengozd
 
4. Področje družbenih dejavnosti
4/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško - 1. obravnava
4/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
4/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
4/5 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
4/6 Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško
4/7 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2024
 
5. Področje proračuna in javnih financ in premoženjskih zadev

6. Volitve, imenovanja ter splošne zadeve
 
7. Odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor 1
- Odgovor 3
 
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gvido Modrijan, STRUCTURA, d. o. o. (k točki 3/1),
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje, d. o. o. (k točki 3/2),
• Tina Belej, STIK Laško (k točki 4/1).

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.