Najem / podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto

Naziv postopka
  Najem / podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Stanovanjski zakon opredeljuje dodeljevanje bivalnih enot, natančen postopek pa je zapisan v občinskem odloku o splošnih pogojih. Občina Laško lahko dodeljuje bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb: prizadetim v elementarnih in drugih nesrečah;  na podlagi predhodnega mnenja Centra za socialno delo družinam, kjer je začasna preselitev potrebna zaradi varstva interesov otrok; najemnikom stanovanj v lasti občine, ki se jih preseli zaradi dolgotrajne nezmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine. Splošna pogoja za dodelitev bivalne enote sta državljanstvo Republike Slovenije in stalno prebivališče v Občini Laško. Za namene zadovoljevanja potreb po bivalnih enotah v občini se praviloma uporabljajo starejše stanovanjske enote v lasti občine, ki jih zaradi lokacije na kateri se nahajajo, funkcionalnosti (npr. souporaba sanitarij) ali pa drugih okoliščin ni mogoče oddati upravičencem po javnem razpisu za neprofitna stanovanja.
Postopek za dodelitev sproži bodisi posameznik, bodisi steče po uradni dolžnosti. Vzpostavi se seznam upravičencev do dodelitve bivalnih enot. Upravičenost po socialnem kriteriju in po primernosti stanovanja glede na število družinskih članov, pa preveri občinska komisija, ob sodelovanju strokovnih služb pristojnega centra za socialno delo, ko je bivalna enota dejansko zagotovljena. O dodelitvi bivalne enote na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, oziroma vodja notranje organizacijske enote. O odločitvi o dodelitvi začasne bivalne enote se seznani Odbor za gospodarski razvoj občine na prvi naslednji seji.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21, 153/21, 18/23 - ZDU-1O, 77/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZF, 13/24 in 18/24),

  • Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21),

  • Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18, 69/19 in 207/21).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba,
  • potrdilo o neto dohodku gospodinjstva za koledarsko leto pred vložitvijo vloge in zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge oz. potrdilo o drugih dohodkih oz. pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel,
  • mnenje krajevno oz. stvarno pristojnega CSD.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Najem / podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto:  .doc .pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.