Celostna prometna strategija Občine Laško

prometna strategija
logo eu kohezijski sklad1Občina Laško je pričela izvajati projekt Celostna prometna strategija Občine Laško (v nadaljevanju CPS). Operacijo bo delno financirala Evropska unija, saj so bila Občini Laško odobrena evropska kohezijska sredstva iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, pri čemer je specifični cilj razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

CPS bo sodobno oblikovan dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta in regije ter nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse, ki so bile osredotočene predvsem na gradnjo cest, mostov, parkirišč, železnic …

Gre za nov način razmišljanja in načrtovanja, ki pomeni korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini.

Razlog za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Laško izhaja iz potreb po:
 • izboljšanju življenjskega prostora v mestu Laško;
 • povečanju prometne varnosti;
 • izboljšanju povezanosti s širšim zaledjem;
 • zmanjšanju onesnaženosti zraka s škodljivimi plini;
 • zmanjšanju hrupa, ki ga povzročajo motorna vozila;
 • prispevku k uporabi trajnostnih mobilnih sredstev;
 • zmanjšanju zasebnih izdatkov za prevoz potnikov – ljudje v občinah s strategijo potrošijo manj denarja za potovanja do določenega cilja;
 • zmanjšanju izgubljenega časa zaradi prometnih zastojev;
 • dvigu kazalcev zdravja – zaradi zmanjšanja onesnaženosti zraka in večjih možnosti za aktivno potovanje;
 • povečanju dostopnosti za vse prebivalce, vključno s starejšimi in mlajšimi ljudmi ter tistimi s funkcionalnimi težavami;
 • učinkovitejšemu izpolnjevanju zakonskih obveznosti in reševanju težav z onesnaževanjem zraka;
 • boljšem dostopu do sredstev Evropske unije;
 • izboljšanju upravljanja prometnega sistema, kar pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastrukture;
 • smotrnejši porabi občinskega proračuna;
 • povečanju turistične atraktivnosti občine Laško in Savinjske regije;
 • povečanju osveščenosti k uporabi trajnostnih mobilnih sredstev;
 • povečanju varnosti oseb s posebnimi potrebami …

Kot prikazuje spodnja slika, oblikovanje in začetek izvajanja strategije traja leto dni in obsega enajst sklopov dejavnosti.
prometna strategijaCPS mora potrditi in sprejeti občinski svet Občine Laško. S sprejetjem CPS naj bi se začel dolgoročni proces celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na prometno varnost, na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšali se bodo mobilnost, dostopnost, turistična atraktivnost, povezanost med kraji in kakovost bivanja.

CPS mora biti izdelana skladno s smernicami za pripravo CPS (vir: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012). Zato je Občina Laško v mesecu marcu objavila javno naročilo za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Laško z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.