Razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki je bil sprejet na 7. seji 21. 9. 2023,

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO,

 

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).

 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo dne 16. 5. 2024.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite do vključno 19. 1. 2024 na naslov:

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – ne odpiraj”.

 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, opis dosedanjih delovnih izkušenj, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.  


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.