Vabila sej občinskega sveta (3. redna seja)

Številka: 032- 10/2019
Datum: 12. 3. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

3. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 20. 3. 2019,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji


DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 2. seje z dne 23. 1. 2019

2. Realizacija sklepov 2. seje z dne 23. 1. 2019

3. Področje družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2018:
a. Uredniški odbor Laškega biltena s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2019
b. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
c. JZ Zdravstveni dom Laško
d. JZ STIK Laško
e. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f. Vrtec Laško
g. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
h. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
3/2 Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško
3/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2019
3/4 Zaključno poročilo o izvedbi operacije Energetska sanacija podružničnih šol Občine Laško

4. Področje gospodarstva
4/1 Zaključno poročilo Medobčinskega inšpektorata Mestne občine Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2018
4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Fitness na prostem na območje destinacije Laško - Sotočje dobrega
4/3 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Ukrep trajnostne mobilnosti na območju občine Laško (sistem izposoje javnih koles)
4/4 Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nujnosti razlastitve nepremičnin 1145/3-del, 1144/4-del in 1144/17-del, vse k. o. 1024 Rifengozd
4/5 Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu Občine Laško za potrjevanje investicijske dokumentacije za mandatno obdobje 2019-2023

5. Področje okolja in prostora
5/1 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2019
5/2 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2019
5/3 Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško – 2. obravnava
5/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško – skrajšan postopek
5/5 Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Laško za leto 2019
5/6 Potrditev nadaljnjega financiranja izgradnje čistilne naprave Laško
5/7 Zaključno poročilo o izvedbi obnove cestnega odseka Ulice XIV. Divizije v Rimskih Toplicah
5/8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200040 Vrh – Laziše od P1 do P36
5/9 Zaključno poročilo o izvedbi obnove lokalne ceste LC 200171 na odseku Market TUŠ – Gratex
5/10 Zaključno poročilo o izgradnji vodovoda Rečica 1. faza in rekonstrukcija transportnega voda
5/11 Predlog Sklepov za potrditev investicijske dokumentacije za projekt Vodovod Rečica – 3. odsek
5/12 Uskladitev meje občine z mejami parcel

6. Javne finance in proračun
6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2018 – skrajšani postopek

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda STIK Laško
- predstavnikov ustanovitelja
- predstavnikov zainteresirane javnosti
7/2 Predlog Mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško

8. Aktualno
8/1 Pobuda za pripravo Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma, olepševanja in promocije v Občini Laško
8/2 Informacija v zvezi s sprejemanjem OPPN za kamnolom Pojerje

9. Vprašanja in pobude

10. Razno
               Župan Občine Laško
               Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
- Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
- Tina Belej, v. d. direktorice JZ STIK Laško,
- Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
- Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
- Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
- Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
- Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec,
- Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.

V vednost:
- predsednikom krajevnih skupnosti,
- medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.