Številka: 032-10/2024
Datum: 25. 4. 2024

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m
11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 8. 5. 2024,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji
 
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 3. 4. 2024
2. Realizacija sklepov 10. seje z dne 3. 4. 2024

3. Področje gospodarstva in komunalne dejavnosti
3/1 Poročilo podjetja Adriaplin, d. o. o., o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2023 in plan gradnje za leto 2024
3/2 Letno poročilo JP Komunale Laško, d. o. o., za leto 2023

4. Področje družbenih dejavnosti
4/1 Letni poročili za leto 2023:
a) Laški bilten (s finančnim načrtom in programom dela za leto 2024)
b) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta JP Komunale Laško
5/2 Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje članov Sveta območne izpostave JSKD Laško
5/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
5/4 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško
5/5 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja JZ Knjižnice Laško

6. Odgovori na vprašanja in pobude

7. Vprašanja in pobude
8. Razno
 
Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Ksenija Mahnič, Adriaplin, d. o. o.,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško, d. o. o.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.
 

Številka: 032-09/2024
Datum: 25. 3. 2024
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
10. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 4. 2024,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
3. Področje družbenih dejavnosti
 
4. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
 
5. Področje proračuna in javnih financ ter premoženjskih zadev
 
6. Odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor 2
 
7. Vprašanja in pobude
8. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Polonca Teršek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Celje, Enota Laško,
• Janja Knapič, direktorica Zdravstvenega doma Laško,
• Marko Razboršek, pomočnik ravnateljice Glasbene šole Laško – Radeče,
• Špela Medved, vodja JSKD RS, Območna izpostava Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunale Laško, d. o. o.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-01/2024
Datum: 5. 2. 2024

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
9. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 14. 2. 2024,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
3. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
 
4. Področje gospodarstva in javnih financ

5. Volitve in imenovanja
6. Splošne zadeve
7. Odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor 1
 
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gvido Modrijan, STRUCTURA, d. o. o. (k točki 3/1),
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje, d. o. o. (k točki 3/2).
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-26/2023
Datum: 5. 12. 2023
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
8. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 12. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:

3. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Laško – 1. obravnava
3/2 Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško – 1. obravnava
3/3 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3/4 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 818/9 in 818/8, k. o. Lahomno
3/5 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 633/1, 650/1 in 650/3, k. o. Lahomšek
3/6 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1544/6, k. o. Lahomno
3/7 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. Sedraž
3/8 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 778/2, k. o. Rifengozd
 
4. Področje družbenih dejavnosti
4/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško - 1. obravnava
4/2 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško
4/3 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
4/4 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
4/5 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
4/6 Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ Vrtec Laško
4/7 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2024
 
5. Področje proračuna in javnih financ in premoženjskih zadev

6. Volitve, imenovanja ter splošne zadeve
 
7. Odgovori na vprašanja in pobude
- Odgovor 1
- Odgovor 3
 
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gvido Modrijan, STRUCTURA, d. o. o. (k točki 3/1),
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje, d. o. o. (k točki 3/2),
• Tina Belej, STIK Laško (k točki 4/1).

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.