Vabila sej občinskega sveta (12. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-11/2012
Datum: 11. 6. 2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m

12. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 20. 6. 2012,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 11. seje z dne 25. 4. 2012
3. potrditev realizacije sklepov 11. seje z dne 25. 4. 2012, priloga k realizaciji

in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje proračuna in finančnih zadev
1/1 Sklep o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012.
1/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah - skrajšani postopek.

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško in Predlog sprememb Statuta Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. - skrajšani postopek
2/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško - I. branje
2/3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško - I. branje.
2/4 Zaključno poročilo o izvedbi investicije Izgradnje mrliške vežice v Zgornji Rečici

3. Volitve in imenovanja
3/1 Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Laško
3/2 Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov uporabnikov v svet zavoda Knjižnica Laško

4. Vprašanja in odgovori

5. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK, l.r.


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.