Vabila sej občinskega sveta (4. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2011
Datum: 21.02.2011

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m


4. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 2. 3. 2011,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A)

1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 3. seje z dne 15. 12. 2010
3. sprejem zapisnika 1. dopisne seje z dne 24.01.2011
4. sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 17.02.2011
5. potrditev realizacije sklepov 3. seje z dne 15. 12. 2010, 1. dopisne seje z dne 24.01.2011 in 2. dopisne seje z dne 17.02.2011

in

B)
naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja in prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško -2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kartuzija Jurklošter

2. obravnava

1/3 Predlog Sklepa o potrditvi lokacije za gradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 1652/6, k.o. Trobni dol

2. Področje družbenih dejavnosti
2/1 Predlog Odloka o spremembah Odloka o priznanjih Občine Laško - skrajšani postopek
2/2 Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2011
2/3 Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja PŠ Reka

3. Področje splošnih in premoženjsko pravnih zadev
3/1 Predlog Okvirnega program dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2011 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2010
3/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško - skrajšani postopek
3/3 Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode in društva - 1. obravnava
3/4 Predlog Odloka o Programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 - 1. obravnava
3/5 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2011 in Sklep o spremembah in dopolnitvah letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Laško za leto 2011

4. Volitve in imenovanja
4/1 Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

5. Vprašanja in odgovori


6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško
  • uslužbenci Občinske uprave Laško
  • Jože Korže, član Državnega sveta RS
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine
  • političnim strankam v občini
  • krajevnim skupnostim v občini
  • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.