Vabila sej občinskega sveta (4. redna seja)

Številka: 032-13/2023
Datum: 3. 4. 2023

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
4. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 12. 4. 2023,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.
 
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
5. Področje družbenih dejavnosti
 
6. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
6/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
6/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
6/3 Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
6/4 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2023
6/5 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2023 do 2026
6/6 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1559/1, k. o. 1030 Lahomno
6/7 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 960/12, k. o. 1029 Lahomšek
 
7. Področje proračuna in javnih financ
 
8. Mandatna vprašanja in imenovanja
 
9. Odgovori na vprašanja in pobude
odgovor 1

10. Vprašanja in pobude
11. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Janja Knapič, direktorica Zdravstvenega doma Laško,
• Polonca Teršek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Celje, Enota Laško,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica Glasbene šole Laško – Radeče,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Gašper Salobir in Špela Medved, vodja JSKD Območne izpostave Laško,
• Darja Turk, Simbio, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunale Laško, d. o. o.
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.