10. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-10/2020
Datum: 22. 6. 2020


V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

10. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 7. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 9. seje z dne 13. 5. 2020

2. Sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 4. 6. 2020

3. Realizacija sklepov 9. seje z dne 13. 5. 2020

4. Realizacija sklepa 2. dopisne seje z dne 4. 6. 2020

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Zaključna poročila za leto 2019:
a. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško – Radeče
b. Študentski, mladinski in otroški center Laško
c. Knjižnica Laško

5/2 Predlog Odloka ustanovitvi JZ Knjižnica Laško – 1. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

6. Področje gospodarstva
6/1 Letno poročilo RASR, d. o. o., za leto 2019
6/2 Poslovno poročilo ORP Osrednje Celjsko za leto 2019
6/3 Podelitev stavbne pravice na parceli 1522/2, k. o. 1033 Trobni Dol

7. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
7/1 Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2019 na območju Občine Laško
7/2 Letno poročilo JP Komunala Laško, d. o. o., za leto 2019
7/3 Letno poročilo 2019 za koncesijski projekt Laško – Letno poročilo o vzdrževanju ČN Laško (Aerobni del ČN)
7/4 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško - 2. obravnava
7/5 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško - 2. obravnava
7/6 Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21
7/7 Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško – skrajšani postopek

8. Področje proračuna in javnih financ
8/1 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 – skrajšani postopek
8/2 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

11. Predstavitev Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic v zvezi s problematiko Zdravstvene postaje Rimske Toplice

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK   


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Vlado Marot, sekretar Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče,
• Domen Trkulja, predsednik Študentskega, mladinskega in otroškega centra Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Iva Zorenč, RASR, d. o. o.,
• Bojana Stopinšek, ORP Osrednje Celjsko,
• Zdenko Lesjak, Mestna občina Celje,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško, d.o.o.
• Anže Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
• Silvija Umek Toth, Savaprojekt, d. d.,
• Uroš Košir, Locus, d. o. o.,
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje,
• Ljuba Kralj, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Jelka Kapun, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Janez Stupan, CI za razvoj Rimskih Toplic,
• Janja Knapič, Zdravstveni dom Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.