Vabila sej občinskega sveta (15. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-07/2013
Datum: 19.03.2013


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m
15. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 27. 03. 2013, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 14. seje z dne 19.12.2012
3. sprejem zapisnika 3. dopisne seje z dne 28.12.2012
4. sprejem zapisnika 4. dopisne seje z dne 20.02.2013
5. potrditev realizacije sklepov 14. seje z dne 19.12.2012
6. potrditev realizacije sklepa 3. dopisne seje z dne 28.12.2012
7. potrditev realizacije sklepa 4. dopisne seje z dne 20.02.2013

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje proračuna, splošne in pravne zadeve

1/1 Predlog Okvirnega program dela Občinskega sveta Laško in rokovnika za leto 2013 z realizacijo programa dela občinskega sveta za leto 2012
1/2 Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012
1/3 Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2013 na postavki 07120-obnova občinskih cest in javnih površin in potrditvi NRP
1/4 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 – 2. dopolnitev
1/5 Predlog Sklepa o potrditvi sprememb NRP Občine Laško za leto 2014
1/6 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 30. 9. 2012 do 28. 2.2013
1/7 Dolg dolžnice do Občine Laško – IZKLJUČENO ZA JAVNOST

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti

2/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško - 2. obravnava
2/2 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško – skrajšani postopek
2/3 Predlog dopolnitve Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnega zemljišča za pobudnico Nevenko Gerčer
2/4 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe Adriaplina, d.o.o., za leto 2012
2/5 Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012
2/6 Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2012
      Dodatno gradivo - poročilo nadzornega sveta JP Komunale Laško
2/7 Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2013
2/8 Predlog soglasja k najemu kredita JP Komunale Laško
2/9 Zaključno poročilo o izvedenem projektu Obnova starega mestnega jedra Laško

3. Družbene dejavnosti

3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo – 2. obravnava
3/2 Predlog Sklepa o določitvi socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško

4. Volitve in imenovanja

4/1 Predlog Sklepa o prenehanju članstva in imenovanju nadomestne članice uredniškega odbora občinskega javnega glasila Laškega biltena

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško
• uslužbenci Občinske uprave Laško
• Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
• Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
• Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
• Tomaž Novak, Komunala Laško, d.o.o.
• Franc Nemec, Pivovarna Laško, d.d.
• Matej Oset, Pivovarna Laško, d.d.
• Alojz Babič, Adriaplin, d.o.o.
• Robert Bizjak, WTE GmbH
• Jože Rajh

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine
• političnim strankam v občini
• krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.