Page 14 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 14

PIVOVARNA

    V PIVOVARNI LAŠKO SE BOSTA CEDILA MED

    IN MEDENO PIVO


    Pivovarna Laško Union je v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in čebelarsko
    družino Šolar iz Laškega na vrtu Pivovarne Laško postavila čebelnjak s 350.000 če-
    belami. Želja je, da bi iz njihovega medu še letos proizvedli prvo medeno pivo. Nizu
    projektov, ki sodijo v trajnostno strategijo »Varimo boljši svet«, je tako dodala še ene-
    ga, ki utrjuje njeno povezanost z lokalno skupnostjo in trajnostno lokalno oskrbo.
    Tako panjske končnice kot blagovna znamka Laško  Otvoritveni trak sta prerezala Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativ-
    so simbol slovenske tradicije. Ilustracije petih slo- nih odnosov v Pivovarni Laško Union (druga z desne) in Boštjan Noč, predse-
    venskih ilustratorjev na čebelnjaku v sliki in barvah  dnik Čebelarske zveze Slovenije (drugi z leve). Ključe čebelnjaka je nato prev-
    predstavijo zgodbo Pivovarne Laško.        zela izkušena čebelarska družina Šolar iz Laškega, ki bo skrbela za čebele,
                             nastanjene na vrtu pivovarne.
    Pivovarna Laško Union uvršča novo čebeljo pridobitev v vsebino  Maja Mežan, vodja blagovne znamke Laško, je izpostavila, kako
    strategije trajnostnega razvoja »Varimo boljši svet«. S tem krepi so- pomembno je za pivovarno ohranjanje lokalnih tradicij in nji-
    delovanje blagovne znamke Laško z lokalnim okoljem in spodbuja  hovo umeščanje v sodobni čas. Naznanila je, da se bosta v La-
    ohranjanje zelenega (hmelj) in rumenega (med) zlata.     škem kmalu cedila med in … Laško medeno pivo.


                                   S tem projektom Pivo-
                                   varna Laško Union po-
                                   šilja jasno sporočilo, da
                                   misli resno: sodelova-
                                   nje z lokalno skupnostjo
                                   je ključni temelj v njeni
                                   strategiji trajnostnega
                                   razvoja. Aktivno spre-
                                   jema odgovornost, da
                                   skupaj sooblikujejo re-
                                   šitve, ki bodo zanam-
                                   cem omogočile dožive-
                                   ti bogastvo in barvitost
                                   našega planeta.


    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19