Page 9 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 9

SVETNIŠKE SKUPINE

           SOCIALNI DEMOKRATI Z DONACIJO
           RDEČEMU KRIŽU OLAJŠALI STISKE
           30 DRUŽINAM V LAŠKEM


            Socialni demokrati Laško smo 6. maja 2020
    OBČINSKA
    ORGANIZACIJA  Rdečemu križu Laško predali donacijo paketov
    LAŠKO     prehrane in osnovnih higienskih potrebščin v
           vrednosti 624 eur, ki bo 30 družinam v občini
    Laško olajšalo najtežje socialne stiske, ki so posledica trenutne
    situacije epidemije.
     Socialni demokrati smo v času epidemije več tednov vodili
    projekt solidarne pomoči pri preskrbi z najnujnejšimi življenj-
    skimi potrebščinami starejšim in obolelim ter z organizirano
    mrežo članic in članov ponudili pomoč pri nakupu in dostavi  Zato smo članice in člani Socialnih demokratov Laško so-
    živil, zdravil in drugih potrebščin.             lidarno prispevali k temu, da skupaj premagamo izzive pred
     Že sedaj vemo, da bo ta primarno zdravstvena kriza imela ve- nami. Naj kriza iz nas potegne najboljše, kar lahko in ne najhuj-
    liko večje socialne in ekonomske posledice za posameznike in  še, kar bi lahko bilo. Na tem mestu se prostovoljkam in prosto-
    družine v naši občini in širše kot smo želeli upati. Nesorazmerni  voljcem Rdečega križa Laško zahvaljujemo za prijazno in zelo
    odzivi in nezadostni ukrepi žal ne bodo dosegli vseh, ki so se že  korektno sodelovanje.
    in se bodo v naslednjih mesecih znašli v hudih osebnih stiskah. Vam pa še naprej želimo veliko zdravja!    SVETNIKI MMOL NASLOVILI
    VPRAŠANJE GLEDE GRADNJE
    TIC-A V RIMSKIH TOPLICAH IN
    POBUDO GLEDE PRIZIDKA K
    ZDRAVSTVENEMU DOMU LAŠKO


     Pretekli trije meseci so minili precej
    drugače kot običajna pomlad. Trenutni
    situaciji smo se člani Mlade moči prila-
    godili s pomočjo sodobne tehnologije in
    svoje sestankovanje pred občinsko sejo  votnih načrtov, tako z vidika oblike stav- reševanja problematike Ceroza in kaj je
    prenesli na splet.           be kot njene umestitve, v predstavitvi na  občinska uprava naredila, da bi podjetje
     Na 9. seji Občinskega sveta smo bili  spletni strani občine je navedena napač- AGM Nemec svoj sedež obdržalo v naši
    člani MMOL zelo aktivni. Zastavili smo  na parcelna številka lokacije poslopja,  občini – podjetje je namreč sedež s 1. 3.
    več vprašanj, ki se nanašajo na pereče  za sam projekt pa je bilo namesto prvo- 2020 preselilo v občino Hrastnik. V luči
    teme bodisi v posameznih krajevnih sku- tnih 95.000 € porabljenih preko 170.000  zapletov pri investiciji v izgradnjo priz-
    pnostih bodisi na celotno občino.    €. Krajani se sprašujejo, zakaj je prišlo  idka k Zdravstvenemu domu Laško je
     Naša svetnica Barbara Jančič je ob-  v času gradnje do tako drastičnih spre- Kirn občinskemu svetu predlagal spre-
    činski upravi podala pobudi za sanaci- memb. Pojasnil na sami seji nismo pre-  jem sklepa, da se občinski upravi naloži
    jo poškodovanega cestišča v kraju Reka  jeli, po besedah župana pa naj bi jih na  ugotovitev, kdo je odgovoren za napako,
    ter zamenjavo stare avtobusne postaje pri  naslednji seji. Barbka je podala še pobu- katere posledica je bila zavrnitev izda-
    Bobek s stekleno, saj obstoječa močno  do, da se predstavnikom Civilne iniciati- je gradbenega dovoljenja za prizidek ter
    zmanjšuje vidljivost in s tem predstavlja  ve Rimske Toplice omogoči prisotnost na  sklepa, da se natančno določi terminski
    veliko nevarnost v prometu.       naslednji občinski seji, fizično ali preko  plan in oseba v občinski upravi, ki bo od-
     Barbka Rode je zastavila dve vpraša- spletne aplikacije.           govorna za vodenje te pomembne inve-
    nji ter predstavila pobudo. Prvo vpraša-  Na občinsko upravo pa se je z več   sticije. O predlaganih sklepih občinski
    nje se je nanašalo na zagotovitev dostopa  vprašanji obrnil tudi MMOL-ov svetnik  svet sicer ni glasoval, saj je župan zago-
    do tople vode za umivanje rok učencev  Enej Kirn. Zanimalo ga je, ali obstoječa  tovil, da bo občinska uprava do naslednje
    OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, dru- korona kriza vpliva na roke za prijavo na  seje pripravila podrobno poročilo o pote-
    go pa na neskladnosti pri izgradnji TIC- občinske razpise (za društva, malo pod-
    -a v Rimskih Toplicah. Pri slednjem gre  jetništvo) ter višino razpoložljivih. Zani- ku izvedbe te investicije.
    predvsem za popolno odstopanje od pr-  malo ga je tudi, kaj je novega na področju  Barbka Rode, Mlada moč občine Laško


                                                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14