Page 10 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 10

OBČINSKA UPRAVA

    bel za priklop na polnilnico, ki mora biti  Literarno-etnološka zbirka na doma- Debro. V objektu je pet sodobno opre-
    skladen z njihovim vozilom in se lahko  čiji v Senožetih predstavlja življenje in  mljenih igralnic, vsaka igralnica ima iz-
    priklopi na vtičnico tipa 2, ki ima moč do  delo največjega slovenskega pesnika ba- hod na pokrito teraso. Igralnice povezuje
    22 kW. To je standardni kabel za priklop  lad in romanc Antona Aškerca. Več kot  velik skupni prostor, ki je namenjen pri-
    na javne polnilnice. Pripravlja pa se tudi  500 let stara hiša s črno kuhinjo, s slamo  reditvam in druženju otrok. Vrtec ima
    dokumentacija za namestitev električne  krita kašča in kozolec toplar odkrivajo  veliko igrišče, z ločenim delom za otroke
    polnilnice tudi v Rimskih Toplicah.   etnološko in stavbarsko dediščino. Ob-  prvega in drugega starostnega obdobja.
     V občini Laško je polnjenje zaenkrat  nova javne poti se počasi zaključuje, zato
    brezplačno.               bodo obiskovalci že kmalu lahko prišli na
                        še danes živo domačijo po novi poti.
                                   Mojca Knez Jovan


                        AGLOMERACIJA LAŠKO 8550

                         Po državnih izhodiščih je predvide-
                        no, da mora v aglomeracijah nad 2000
                        PE biti priključenost na javno čistilno
                        napravo do leta 2021 98-odstotna. Vs-
                        led temu se pripravljajo projekti za iz- SLOVENSKI ZAJTRK
    OBNAVLJANJE JAVNE POTI DO        vedbo kanalizacijskega sistema in na-    V projektu zdravih prehranjevalnih
    AŠKERČEVINE               daljnja povezava s CČN v Modriču.    navad sodelujejo tudi vsi vzgojno-izobra-
                         Tako se projektira kanalizacija za  ževalni zavodi v občini Laško.
     Občina Laško se ves čas trudi ravna- Strmco – vzhodni del, za del Marija  Tretji petek v novembru je že tradicio-
    ti skrbno in vestno z lokalno kulturno in  Gradca – zahodni del z delom Rado-  nalno namenjen slovenskemu zajtrku, ko
    zgodovinsko dediščino.         belj, za del Marija Gradca – osrednji  v šolah in vrtcih postrežejo z lokalno pri-
                        del, za del Lahomška, za Kopitarjevo  delanimi izdelki in pridelki. Med, mleko,
                        ulico, za Čopovo ulico, za del Taborja,  kruh in jabolka so glavne sestavine, ki jih
                        za del Šercerjeve ulice s posameznimi  ta dan najdemo na mizi.
                        hišami na Rožniku, za del Ceste na Ga-   Zajtrk je eden od ključnih obrokov
                        brno ter za posamezno skupino hiš na   vsakodnevne prehrane, ki nas oskrbi s
                        območju Podšmihela in na Zdraviliški   potrebno energijo za umske kot tudi fi-
                        cesti. Izvajanje gradnje predvidevamo v  zične vsakodnevne napore. Ker otroci
                        letih 2019 in 2020.           pogosto opuščajo zajtrk, kar je še izrazi-

                                      Luka Picej tejše v najstniškem obdobju, ministrstvo
                                            za zdravje v projektu vidi priložnost za
                        VRTEC DEBRO PRAZNUJE 10 LET       opozarjanje o pomenu rednega zajtrko-
                                            vanja, kot tudi spodbudo k zajtrkovanju
                         Vrtec Laško, enota Debro je 7. novem- otrok kot tudi odraslih.
     Ker je za ohranjanje dediščine in s tem  bra praznoval svojo 10. obletnico. V ta  Letos se je župan Občine Laško Franc
    za razvoj turizma potrebno obnavljanje  namen so vzgojiteljice z otroki pripravile  Zdolšek udeležil slovenskega zajtrka v
    in prenavljanje, je občina pred časom za- prisrčen program, ki je zajemal tako pet- Vrtcu Laško, kjer je zajtrkoval s skupino
    čela s temeljito obnovo javne poti do t. i.  je kot ples.            Metuljev. Nato pa je z vrtčevskim pev-
    Aškerčevine oziroma Aškerčeve domači-   Vrtec Debro je bil zgrajen leta 2008 in  skim zborom zapel še Slakovega Čebe-
    je na Senožetih.            je preko veznega hodnika povezan s POŠ  larja.
    OBISK DELEGACIJE IZ POBRATENE OBČINE TRSTENIK

     Ob občinskem prazniku je Občino Laško obiskala dele-
    gacija iz pobratene Občine Trstenik, ki so jo sestavljali pred-
    stavniki Občine Trstenik in Komunalnega podjetja Komstan
    iz Trstenika.
     V času njihovega obiska so potekali dogovori glede iz-
    vedbe projekta, s katerim se je Občina Laško prijavila na
    razpis programa Evropa za državljane, ki omogoča pridobi-
    tev sredstev za medkulturno sodelovanje partnerskih mest.
    Prav tako so potekali pogovori glede možnosti skupnih pri-
    jav na različne evropske razpise in nadaljnjega sodelovanja
    na različnih področjih.
     S predstavniki Občine Laško in JP Komunale Laško so si  Delegacija iz Trstenika s predstavniki Občine Laško in JP Komunale Laško
    med drugim ogledali tudi Rimske Terme in dejavnosti JP
    Komunale Laško.                                            Sandra Barachini

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15