Page 5 - Laski_Bilten_st69_NR
P. 5

OBČINSKI PRAZNIK

    PROSLAVA OB OBČINSKEM                    v šoli s prilagojenim programom v Laškem. Leta 1973 je bil ime-
                                  novan za ravnatelja OŠ Primoža Trubarja Laško. Leta 1978 je
    PRAZNIKU                           prevzel dolžnosti direktorja Vzgojno-izobraževalne organizaci-

                                  je občine Laško. Kasneje je bil izvoljen za predsednika Skupšči-
    PODELJENIH 16 GRBOV IN NAZIV ČASTNI OBČAN          ne Občine Laško in delegata v Republiški skupščini. To delo je
                                  opravljal do leta 1990, potem je na občinski upravi prevzel na-
     7. november je za Občino Laško pomemben dan, saj takrat  loge za zagotavljanje organizacijskih, kadrovskih in materialnih
    praznuje občinski praznik. Tudi letos je proslava v Kulturnem  pogojev za delo in razvoj na področju vzgoje, izobraževanja in
    centru Laško minila v vedrem vzdušju. V povsem polni dvora- športa v občini.
    ni je župan Franc Zdolšek podelil občinska priznanja, in sicer  V športu je bil aktiven kot igralec rokometa in nogometa ter
    2 zlati, 3 srebrna, 3 bronasta priznanja in 10 kristalnih grbov.  kot trener in predsednik košarkarskega kluba, ki se je kasneje
    Posthumno smo z nazivom častni občan počastili žal prehitro  razvil v Košarkarski klub Zlatorog. Že od mladosti pa mu je bilo
    preminulega enega najpomembnejših slovenskih in svetovnih  v športu najljubše smučanje, zlasti učenje in vzgoja mladih - kot
    alpinistov, Frančka Kneza. Podelili pa smo tudi priznanja za  učitelj smučanja je pridobil tudi mednarodno licenco.
    najbolj urejene vasi/zaselke/naselja/ulice, hiše, kmetije in jav-
                                  Zlati grb je prejel Jure Jan za uspešno dolgoletno delo na kul-
                                  turnem področju.
                                   Jure Jan je v Laško prišel leta 1969 po razpisu za tajnika iz-
                                  obraževalne skupnosti in skupnosti otroškega varstva. Ves čas,
                                  odkar živi in dela v Laškem, je bil aktiven na področju športa,
                                  družbenih in političnih dejavnostih.
                                   Več let je bil občinski referent za kulturo in zadnja dva man-
                                  data pred upokojitvijo ravnatelj Kulturnega centra Laško. Op-
                                  ravljal je še funkcijo direktorja Prireditvenega centra Laško, kar
                                  je pomenilo upravljanje razstavišča in dvorane Tri lilije. Bil je
                                  glavni pobudnik, ustanovitelj in organizator otroške prireditve
                                  Pisani balon v Laškem. Organiziral je tudi delavnice, slikarske
    Plesni oddelek GŠ Laško – Radeče               in kiparske. Poleg kipov, ki se nahajajo v Zdraviliškem parku
    ne objekte. V kulturnem programu so nastopili kvartet klari- in pred Savinjo, je nastal še kip kralja piva. Skrbel je za ves kul-
    netov in plesalci Glasbene šole Laško-Radeče, Valentina Zajtl  turni program v občini, še posebej v Kulturnem centru. In ker
    in Jaša Jereb iz plesnega centra TBA ter vokalistka Maja Keuc  letos mineva 25 let od slavnostne otvoritve prenovljenega Kul-
    z bandom.                          turnega centra, je na mestu, da se ob takšnem jubileju pokloni-
                                  mo nekomu, ki je bil paradni konj na tem področju. Jure Jan je
                                  s svojim delom doprinesel k razvoju, ugledu in prepoznavnosti
                                  naše občine.


                                  Srebrni grb je prejela Lovska družina Jurklošter za trajnostno
                                  gospodarjenje z divjadjo in ohranjanje kulturne dediščine.
                                   Lovska družina Jurklošter, ki je bila ustanovljena leta 1949,
                                  skrbi za vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozave-
                                  ščanje lovcev. Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti
                                  lovcev pri upravljanju z divjadjo, ohranjanju narave in varstvu
                                  okolja. LD Jurklošter je aktivna tudi na področju lovske kinolo-
                                  gije in je vključena v seznam vodnikov krvosledcev. Ob posta-
    Plesalci z Majo Keuc in bendom                vitvi lovske koče, strelišča in zbiralnice divjačine je LD Jurkloš-
    Zlati grb je prejel Jože Krašovec za dolgoletno uspešno delo na  ter pričela s pridobitno dejavnostjo lovskega turizma, ki je v
    družbeno političnem področju.                Jurklošter pripeljalo nove goste. Danes Lovska družina Jurkloš-
     Jože Krašovec se je po diplomi na Visoki šoli za telesno vzgo- ter upravlja z loviščem skupne površine 4.803 ha. Lovci pa so
    jo najprej zaposlil kot učitelj športne vzgoje v OŠ v Sevnici, nato


    Župan Franc Zdolšek z Jožetom Krašovcem in Juretom Janom   Prejemniki srebrnih grbov: Andrej Mavri in predstavnika LAK-a in LD Jurklošter

                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10