Page 16 - Laski_Bilten_st78-2020_NR
P. 16

PODEŽELJE

                                              Delovanje lokalnih akcijskih skupin
                                            (LAS), ki jih je v Sloveniji 37, temelji na
                                            načelih pristopa LEADER, to je pristopu
                                            »od spodaj navzgor«, inovativnosti, sode-
                                            lovanju in povezovanju podeželskih ob-
                                            močij s ciljem skupnega razvoja. Pripra-
                                            va vlog in sodelovanje na javnih pozivih
                                            omogoča zainteresiranim povezovanje
                                            pri reševanju problematike in spodbuja
                                            medsektorsko ter medobčinsko povezo-
                                            vanje. Tako nastala partnerstva se s pri-
                                            dobljenimi izkušnjami in znanjem lahko
                                            lotijo tudi vsebinsko in finančno zahtev-
                                            nejših izzivov in poiščejo še druge vire fi-
                                            nanciranja.
                                              Če vas navedene vsebine zanimajo,
                                            vas vabimo k sodelovanju na predstavi-
    Delavnica Razvoj projektnih idej je potekala januarja v Štorah.
                                            tvi javnih pozivov, svetovanju pri razvo-
    dveh ali več ukrepov z namenom dose-    Javna poziva bosta odprta do 15. 9.  ju projektnih idej in obisku delavnic za
    ganja ciljev Strategije lokalnega razvoja. 2020 (za sredstva sklada ESRR) oziroma  pripravo vlog, ki bodo predvidoma v av-
     Evropski kmetijski sklad za razvoj po- do 13. 10. 2020 (EKSRP). V tem času bo  gustu in septembru. LAS Raznolikost po-
    deželja (EKSRP) na javnem pozivu omo-  možno pridobiti potrebno dokumenta-  deželja vas vabi, da k pripravi projektov
    goča sofinanciranje področij razvoja  cijo, poiskati partnerje za sodelovanje v  pristopite celostno ter da ne zamudite
    osnovnih storitev, varstva okolja in ohra- operacijah in pripraviti vloge. Po zapr- priložnosti, da dobro zastavite vaš pro-
    njanja narave. Stopnja sofinanciranja ak-                    jekt in naredite korak naprej v smeri sku-
    tivnosti je 85 % upravičenih stroškov,  tju javnih pozivov bo vse prispele vloge  pnih razvojnih ciljev!
    višina sofinanciranja pa je odvisna od iz- pregledala in ocenila ocenjevalna komi- Informacije o že izvedenih projektih,
    branih ukrepov in doseganja kazalnikov.  sija LAS. Izbrane in s strani LAS potr- možnostih sodelovanja na javnih pozi-
    Na tematskem področju razvoja osnov-  jene vloge bodo oddane v odobritev na  vih, prijave na delavnice in predstavi-
    nih storitev je za štiri operacije vlaganja  Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh- tve lahko najdete na spletni strani www.
    v zagotovitev ustrezne infrastrukture na  nologijo oziroma Agencijo za kmetijske  las-raznolikost-podezelja.si, po e-pošti
    voljo 180.275,04 EUR oziroma največ   trge in razvoj podeželja. Pričakujemo, da  info@raznolikost-podezelja.si ali telefo-
    45.068,76 EUR na posamezno vlogo. Na  se bo izvajanje odobrenih operacij lah- nu 03 425 64 66. Vabimo vas, da se nam
    tematskem področju varstva okolja in  ko pričelo v začetku leta 2021, rok za do- pri naših aktivnostih pridružite.
    ohranjanja narave je za tri operacije spod- končanje vseh aktivnosti pa je do 31. 12.          Primož Kroflič,
    bujanja inovativnih pristopov in moder- 2022.                              Simbio, d. o. o.
    nih praks izboljšanja in ohranjanja stanja
    narave in okolja na voljo 136.203,75 EUR
    oziroma največ 45.401,25 EUR na posa-
    mezno vlogo. Vlagatelji lahko v vlogi na
    javni poziv izberejo le en ukrep za dose-
    ganje ciljev Strategije lokalnega razvoja.
     Naloga vodilnega partnerja LAS Ra-
    znolikost podeželja, družbe Simbio, d. o.
    o., je brezplačno svetovanje in pomoč pri
    pripravi vlog na javna poziva vsem za-
    interesiranim z območja LAS. Zato bo
    po objavi organizirana javna predstavi-
    tev obeh javnih pozivov, na kateri bodo
    predstavljene ključne vsebine za pripra-
    vo vlog. Predstavitev bo v sredo, 17. 6.
    2020, ob 17.00 uri v prostorih Kulturne-
    ga doma Vojnik, Celjska cesta 23a, 3212
    Vojnik. Predstavitve se lahko udeležite
    vsi, ki vas zanima možnost sodelovanja. V lanskem letu je bila izvedena strokovna ekskurzija v Avstriji.    16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21