Vabila sej občinskega sveta (11. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-09/2012
Datum:  17.04.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m

11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 25. 04. 2012,
ob 17. uri v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:

A)     
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 10. seje z dne 29.02.2012
3. potrditev realizacije sklepov 10. seje z dne 29.02.2012

in

B)        naslednji

DNEVNI RED:
1. Področje družbenih dejavnosti
1/1       Zaključna poročila za leto 2011:
a.    Center za socialno delo Laško
b.    Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
c.    Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
d.    STIK - Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
e.    JZ Glasbena šola Laško - Radeče
f.     Vrtec Laško
g.    Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
h.    Knjižnica Laško
i.     Uredniški odbor Laškega biltena
j.     Policijska postaja Laško
k.    Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško - I. branje
2/2       Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec za leto 2011 v Občini Laško
2/3       Poročilo o poslovanju podjetja Kostra d.o.o. za obdobje 2009-2011
2/4       Letno poročilo JP Komunale Laško za leto 2011
2/5       Gospodarski načrt JP Komunale Laško za leto 2012
2/6       Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško d.o.o.
2/7       Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije do 31.03.2012

3. Področje proračuna in premoženjsko pravnih zadev
3/1       Predlog zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2011
3/2       Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - I. dopolnitev

4. Volitve in imenovanja
4/1       Mnenje k imenovanju ravnatelja-ice JZ Glasbena šola Laško - Radeče
4/2       Volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK, l.r.

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Laško
 • Jože Korže, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
 • Maksimiljana Pihler, direktorica Centra za socialno delo Laško
 • Ljudmila Pušnik, ravnateljica Osnovne šole Primoža Trubarja Laško
 • Manica Skok, ravnateljica Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice
 • Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško - Radeče
 • Greta Labohar Škoberne, ravnateljica Vrtca Laško
 • Ivan Medved, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško
 • Marija Kovačič, direktorica Knjižnice Laško
 • Robert Cugmas, komandir Policijske postaje Laško
 • Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec
 • Andrej Slokan, Kostra d.o.o. 


Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.